به نام خدا

پیش‌نویس اعلامیه (مانیفست) رنسانس ایران آزاد

هم اکنون با ورود به دوره رنسانس ایران آزاد، لازم است همه افکار کهنه و پوسیده گذشته کنار گذاشته شده و برای داشتن ایرانی آزاد، از نو چاره اندیشی نمود. در اینجا به مقدمه ای از پیش‌نویس اعلامیه (مانیفست) رنسانس ایران آزاد اشاره میشود تا پس از تعیین شورای منتخبین و معتمدین ملت و برگزاری رفراندم سراسری کشور مورد بررسی و تعمق بیشتری قرار بگیرد:

اصل-۱: نفی هرگونه برده داری سیاسی و حکومت داری و سلطه بر دیگران

حکومت انسان بر انسان باطل است و هیچ انسانی نسبت به دیگران از هیچ جهتی برتری ندارد. از اینرو ملت باید حاکم بر سرنوشت خود باشد. در این راستا، عوامل اداره کشور فقط مستخدمین ملت هستند که از بین متخصصین و افراد شایسته انتخاب و به استخدام ملت در آمده و یا در صورت لزوم از کار برکنار میشوند. این مستخدمین نباید هیچگونه تسلطی بر جان و مال و ناموس و… مردم  داشته باشند. اداره امور مملکت در هر رشته و شاخه ای به تخصص ویژه آن بستگی دارد که ملت باید شایسته ترین ‌ها را انتخاب و به عنوان مستخدم به کار بگمارند. همه اداره کنندگان امور مختلف مملکت، مستخدمین ملت محسوب میشوند. این عده هیچگونه برتری و حاکمیتی نسبت به هیچیک از آحاد ملت را ندارند. در این رابطه از به کاربردن هرگونه القابی که القا کننده صاحب قدرت بودن مستخدمین ملت باشد(مانند وزیر و…)، خودداری میگردد.

اصل-۲: جدایی هرگونه ایدیولوژی از سیاست و اداره مملکت

هیچگونه ایدیولوژی نباید در سیاست و اداره مملکت نقشی داشته باشد(اعم از مذهبی، ماتریالیستی و…) ایدیولوژی موضوعی است کاملا فردی که قابلیت تعمیم به عام  را ندارد. در نتیجه نمیتواند یک ملت با ایده های مختلف را پوشش دهد. تحمیل یک ایدیولوژی، همیشه در طول تاریخ منجر به ایجاد دیکتاتوری و توسل به زور علیه ملت شده که در سایه آن همواره هر نوع ظلم و جنایتی توجیه شده است.

اصل-۳: استقلال تصمیم گیری هر نسل

هر نسلی باید تصمیم گیرنده سرنوشت خود باشد و هیچ نسلی حق تصمیم گیری برای نسل های بعدی را ندارد. بنابراین، اعتبار هر تصمیمی برای اداره کشور و انتخاب مدیران فقط ۴ سال و این مدت با مراجعه به آرا عمومی زیر نظر شورای منتخبین و معتمدین ملت، حداکثر ۸ سال بوده و پس از آن می بایستی بازنگری و در صورت لزوم تغییرات ضروری منظور شود. شورای منتخبین و معتمدین ملت همواره به عنوان حافظ منافع ملت بر امر صحت انتخابات شوراهای مختلف اداره مملکت نظارت خواهند داشت.

اصل-۴: اصالت حقوق بشر

پایه همه تصمیم گیری و قانون گزاری ها بر مبنای رعایت حقوق بشر می باشد. از جمله:

  • همه انسان ها از جمله هر ایرانی صرفنظر از جنسیت، دین و مذهب و آیین و مرام و اعتقادات از حقوق مساوی برخوردارند.
  • همه قوانین در جهت تامین حقوق بشر برای آحاد مختلف ایران می باشد که از آن میان آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی انتخاب دین و آیین و شیوه تفکری و… می باشد.
  • هر ایرانی دارای یک رای بوده و از سهم درآمد ملی نیز یک سهم دارد(مگر با ضریبی که بستگی که به منطقه سکونت فرد و میزان محرومیت منطقه ای دارد).
  • بیمه عمومی حق مسلم و پایه برای همه آحاد مختلف ایران می باشد. از جمله بیمه درمانی، بیمه شغلی و از کارافتادگی، بیمه تحصیلی ، بیمه حوادث غیرمترقبه و…
  • از آنجا که همه آحاد ملت از بدو تولد(صرفنظر از داشتن والد) تحت پوشش بیمه ملی قرار میگیرند، در نتیجه کودکان نیر تا سن ۱۸ سالگی تحت آموزش های درسی، فنی و حرفه ای و مهارت، هنری، ورزشی و… قرار داشته و مجاز به کار نیستند. بنابراین موضوعیت کودکان کار بخودی خود از بین خواهد رفت. همچنین به همین دلیل حرفه ناپسند گدایی کودکان و بزرگسالان نیز از بین خواهد رفت.
  • کسانیکه به دلایل مختلفی از جمله اعتیاد از داشتن کار امتناع میکنند و مایلند به ولگردی رو بیاوردن در کمپ های مخصوص تحت مراقبت های لازم قرار میگیرند. درنتیجه «ولگردی» نیز هیچگونه موضوعیتی نخواهد داشت.

اصل-۵: حق نظارت مالی کامل ملت بر مستخدمین و مدیران اجرایی کشور

همه مستخدمین ملت(مدیران امور اداره مملکت) مشمول قانون از کجا آورده ای خواهند بود و همه ساله حساب مالی آنان و وابستگانشان مورد رسیدگی دقیق شورای نظارت مالی مربوطه قرار میگیرد.

اصل-۶: عدم صرف دارایی ملت برای امور تجملاتی و تشریفاتی هییت اداره کنندگان امور مملکت.

در این رابطه، ملت نباید متحمل هزینه های زائد امور تشریفاتی اداره کنندگان امور مملکت بشود. به خوبی مشخص و واضح است برای اینکه اداره امور مملکت بخواهد طبق اصول برنامه ریزی و مهندسی شده اداره شود، نیازی به انجام بسیاری از تشریفات و تجمل گرایی ها نبوده و صرف سرمایه های ملی برای این منظور، به طور قطع و یقین اتلاف سرمایه های مادی و معنوی ملت می باشد. در ضمن، پذیرایی از مهمانان خارجی میتواند در چارچوبی متعارف نیز که کمترین هزینه را برای ملت در بر داشته باشد، انجام شود. این نیز فرصتی خواهد بود تا آن مهمانان هم بدانند که هزینه های مازاد ناشی از این تشریفات، خرج فقر زدایی و… این ملت میشود. شاید آنان نیز همین رویه را در قبال ملت های خود به کار بگیرند.
همچنین خاطر نشان میشود که بخش عمده هزینه های تشریفات و تجملات هییت های اداره کننده مملکت، همواره صرف جلال بخشیدن به خود و القای تافته جدا بافته بودنشان و… می شود. در حالیکه همیشه بخش عمده ای از اقشار مختلف جامعه در فقر و تنگدستی و… به سر می برند. به طور کلی هزینه کردن سرمایه های ملی برای انجام امور زائد تجملات و تشریفات، ارتکاب خیانت محرز نسبت به ملت است.

اصل-۷: اداره امور کشور بصورت شرکت سهامی عام.

به اداره امور یک مملکت میتوان به عنوان یک شرکت سهامی عام نیز نگاه کرد که در آن هر ایرانی دارای یک سهم(با رعایت امتیاز منطقه ای) و دارای یک حق رای میباشد. در این رابطه یک هییت انتخابی به عنوان اعضای هییت مدیره نسبت به اداره امور مملکت می پردازند که پس از انقضای تاریخ خدمت و یا… جای خود را به افراد دیگری خواهند داد. انتخاب اعضای هییت مدیره بر اساس تخصص های مورد نیاز در این رابطه تعیین و انجام میشود.

. . .

نکته-۱: ایران آزاد یعنی ایرانی که تحت حاکمیت هیچ فرد و گروهی نیست و در آن فقط اراده ملت است که تعیین کننده می باشد. در این راستا ملت با انتخاب مستخدمینی از افراد متخصص و شایسته در رشته های مختلف و مرتبط نسبت به اداره امور مملکت در چارچوب شوراهای مختلف اقدام میکند.

نکته-۲: برگزاری کلیه رفراندوم ها، زیر نظر «شورای معتمدین و منتخبین ملت» صورت میگیرد(این شورا همواره حافظ منافع ملت در مقابل اداره کنندگان امور مملکت بوده و در صورت برخورد با موارد مخالف قانون اساسی و مصوبه های آن، میتواند بودجه مستخدمین ملت را از «خزانه ملی» تا رفع اشکال قطع کند و یا رای ابطال شورای مربوطه را صادر نماید).

نکته-۳: احزاب و گروه ها، اصناف و طبقات مختلف نیز میتوانند کانداهای خود را برای «شورای منتخبین و معتمدین ملت» معرفی کنند که در رفراندوم های شهری و استانی انتخاب و به عضویت و استخدام این شورا در آمده و به امر نظارت بر امور برای مدت تعیین شده تا انتخابات بعدی بپردازد.

. . .

محمد علی طاهری
بنیانگذار سازمان صلح طاهری

بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه 
۲۶/اکتبر/۲۰۲۲ مصادف با ۴/آبان/۱۴۰۱


Draft Declaration (Manifesto) of the Free Iran Renaissance

Now, with the arrival of the Renaissance of Free Iran, it is necessary to put aside all the old and rotten thoughts of the past and to remediate a free Iran. Here is an introduction to the draft declaration of the Free Iran Renaissance to be further examined and pondered after the designation of a council of elected members and trustees of the nation and the holding of a nationwide referendum:

Principle-1: Rejection of any form of political slavery, governance, and domination over others

The sovereignty of human being over human being is condemned, as by no means one human can be superior to others. Therefore, the nation must govern their own destiny. In this regard, the agents of the country’s administration are merely the servants of the nation who are to be chosen from the experts and qualified ones to serve as employees of the nation, or, if necessary, be dismissed. Such servants should not hold any control over lives, property, honor, etc. of people. The administration of the affairs of the country in every field and branch requires its special expertise, and the nation must choose the most qualified ones to employ them as servants. All officeholders of different affairs of the country are to be the servants of the nation. They have no superiority or sovereignty over any other people. In this regard, any titles that instill the authority of the servants over the nation (such as the minister, etc.) are to be avoided.

Principle-2: Separation of any ideology from politics and administration of the country

No ideology should be involved in the politics and administration of the country (either religious, materialist, or etc.) Ideology is matter of individual choice and is not apt for generalization. As a result, it cannot cover an entire diversified nation. Throughout history, the imposition of an ideology has always led to the emergence of dictatorship and enforcement of brutality on the nation, under which any kind of cruelty and crime has frequently been justified.

Principle-3: Independence of decision-making for every generation

Every generation must direct their own destiny, and no generation has the right to decide on behalf of the next generations. Therefore, the validity of any decision made about the administration of the country and the board of administrators is limited to four years. This period is extendable to a maximum of eight years by the public vote under the supervision of the council of elected members and trustees of the nation. Subsequently, reassessment will be required to apply necessary changes.

Principle-4: Primacy of Human Rights

Every decision-making and legislation are to be based on respect for human rights. Including:

  • All human beings, including every Iranian, have equal rights regardless of gender, religion, creed, opinions, and beliefs.
  • All laws are intended to ensure human rights for the diversity of Iranian people, including freedom of thought, freedom of expression, freedom to choose religion, freedom of observance, and freedom to hold opinions.
  • Every Iranian has one vote and one share of national income (with a coefficient of variation depending on the individual’s area of residence and the extent of regional deprivation).
  • Public insurance is an inalienable right for the diversity of all Iranian people, including health insurance, occupational and disability insurance, education insurance, accident insurance, etc.

Principle-5: The nation’s right of comprehensive financial supervision over the country’s servants and executives

All the nation’s servants (directors of the country’s administration) will be subject to the law of “how have you earned money”, and every year their financial accounts and their dependents’ accounts are to be fully investigated by the relevant financial supervisory council.

Mohammad Ali Taheri
Founder of Taheri Peace Organization
Founder of the School of Erfan Keyhani Halgheh
26 October 2022


Im Namen Gottes

Entwurf einer Proklamation (Manifest) der Renaissance des Freien Iran
Jetzt, mit dem Eintreten der Renaissance des freien Iran, ist es notwendig, alle alten und verfaulten Gedanken der Vergangenheit beiseite zu legen und erneut Lösungen für einen freien Iran zu überlegen. Hier wird eine Einführung in den Entwurf der Proklamation (Manifest) der Renaissance des Freien Iran aufgezeigt, um diese nach der Bestimmung eines Rates von gewählten Mitgliedern und Treuhändern des Volkes und der Durchführung eines landesweiten Referendums weiter zu untersuchen und tiefergehend zu überdenken:

Prinzip 1: Ablehnung jeglicher Form von politischer Sklaverei, Herrschaftsausübung und Vorherrschaft über andere
Die Herrschaft des Menschen über den Menschen ist ungültig und und kein Mensch ist in irgendeiner Weise dem Anderen überlegen. Daher muss das Volk sein Schicksal selbst in die Hand nehmen. In dieser Hinsicht sind die Verwaltungsangestellten des Landes lediglich die Diener des Volkes, die unter den Sachkundigen und Befähigten ausgewählt werden, um als Angestellte dem Volk zu dienen oder, falls erforderlich, entlassen werden. Diese Diener sollten nicht über das Leben, das Eigentum, die Ehre usw. der Menschen herrschen. Die Verwaltung der Angelegenheiten des Landes in jedem Fachbereich und jedem Gebiet erfordert besondere Fachkenntnisse, und das Volk muss die Qualifiziertesten auswählen, um sie als Diener einzusetzen. Alle Amtsträger, die für die verschiedenen Angelegenheiten des Landes zuständig sind, werden als Diener des Volkes angesehen. Diese Personen haben keine Überlegenheit oder Vorrechte gegenüber den Einzelnen im Volk. In diesem Zusammenhang ist die Anwendung jeglicher Titel zu vermeiden, die den Dienern des Volkes Besitz von Macht vermittelt. (wie z. B. Minister usw.).

Prinzip 2: Trennung jeglicher Ideologie von Politik und Verwaltung des Landes
Keine Ideologie sollte in der Politik und der Verwaltung des Landes eine Rolle spielen (inbegriffen religiöse, materialistische usw.).
Ideologie ist ein vollkommen individuelles Thema, das sich nicht zur Verallgemeinerung eignet. Im Ergebnis kann sie nicht die vielfältigen Ideen eines gesamten Volkes abdecken. Im Laufe der Geschichte hat die Auferlegung einer Ideologie immer zur Entstehung einer Diktatur und zur Anwendung von Gewalt gegen das Volk geführt, so dass unter ihrem Schatten stets jede Art von Grausamkeit und Verbrechen gerechtfertigt wurde.

Prinzip 3: Souveränität der Entscheidung jeder Generation
Jede Generation muss ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen, und keine Generation hat das Recht, im Namen der nächsten Generationen zu entscheiden. Daher ist jede Entscheidung über die Verwaltung des Landes und die Auswahl des Verwaltungsrates nur vier Jahre gültig, durch eine öffentliche Abstimmung unter Aufsicht des Rates der gewählten Mitglieder und Treuhänder des Volkes kann dieser Zeitraum maximal acht Jahre betragen. Danach ist eine Neubewertung erforderlich, um im Falle der Notwendigkeit Änderungen vorzunehmen.

Prinzip 4: Originalität der Menschenrechte
Die Basis jeder Entscheidungsfindung und Gesetzgebung beruht auf der Einhaltung der Menschenrechte. Unter Anderem:

– Alle Menschen, einschließlich jeder Iraner, haben die gleichen Rechte, unabhängig von Geschlecht, Religion, Glauben, Brauchtum, Anschauungen und Überzeugungen.
– Alle Gesetze sind zur Gewährleistung der Menschenrechte für die Vielfalt der Individuen des Iran, einschließlich der Gedankenfreiheit, der Freiheit der Meinungsäußerung, der Freiheit der Religionswahl, der Freiheit der Glaubensausübung und der Freiheit der Denkweise.
– Jeder Iraner hat eine Stimme und auch einen Anteil am Nationaleinkommen (unter Einbeziehung eines Variationskoeffizienten, der vom Wohnsitz des Einzelnen und dem Ausmaß der regionalen Beeinträchtigung abhängt).
– Öffentliche Versicherung ist ein unveräußerliches Grundrecht für die Vielfalt der Individuen des Iran; einschließlich Krankenversicherung, Berufs- und Invaliditätsversicherung, Bildungsversicherung, Unfallversicherung usw.
– …

Prinzip 5: Das Recht des Volkes auf umfassende Finanzaufsicht über die Bediensteten und Exekutivkräfte des Landes
Alle Diener des Volkes (Leiter der Verwaltung des Landes) unterliegen dem Gesetz “wo haben Sie es her”, und jedes Jahr werden ihre Finanzkonten und die ihrer Angehörigen vom zuständigen Finanzaufsichtsrat umfassend geprüft.

Mohammad Ali Taheri
Gründer der Taheri Friedensorganisation
Gründer der Schule von Erfân-e Keyhâni-e Halqe
26. Oktober 2022

لینک منبع اطلاعیه: پیش‌نویس اعلامیه (مانیفست) رنسانس ایران آزاد / ما طاهری (mataheri.com)

اشتراک گذاری این مطلب

برگشت به صفحه اطلاعیه‌ها
تجمع و راهپیمایی اعتراضی ۲۹ اکتبر ایتالیا – رم
دفاع از محکومین به اعدام خیزش سراسری ایران