به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

بخش ۴: در اینجا پاره ای دیگر از مسایل در خصوص نحوۀ نگاه مکتب عرفان کیهانی حلقه نسبت به سیاست و امور کشورداری را بیان نموده و مواردی از آن را شفاف و موضع خود را در اینمورد نیز برای همراهان عزیز و محترم مجموعه تبیین و روشن میکنم:

«مقدمه‌ای بر تعریف دیکتاتوری(استبداد)»:

معنای دیکتاتوری: دیکتاتوری یا دیکته کردن نشان میدهد موضوعی به فرد یا افرادی بدون آنکه آنها اختیاری داشته باشند دیکته و تحمیل میشود. این در حالی است که کسی نمیتواند و اجازه ندارد که در مورد آن اعتراض کند و…

انواع دیکتاتوری: دیکتاتوری به دونوع خوب و بد تقسیم میشود.

دیکتاتوری خوب: آن نوع دیکتاتوری که باعث ایجاد نظم و ترتیب و آسایش مردم و جلوگیری از تعدی و تجاوز به حقوق دیگران و… میشود. برای مثال، وقتی کسی ماشین خود را جلوی پارکینگ درب منزل دیگران پارک میکند، پلیس با او با دیکتاتوری تمام برخورد میکند و به غیر از جریمه، ماشین او را هم به پارکینگ منتقل نموده و هرگز به التماس راننده متخلف نیز اعتنا نمیکند. در ضمن از چنین راننده ای نه تنها کسی دفاع نخواهد کرد، بلکه همه او را شماتت هم خواهند کرد. این موضوع عدالت کامل و برقراری حق و عدالت است و هیچوقت کسی ارتکاب چنین عملی را از هیچ راننده ای تایید نمیکند. بدون شک همه مردم طرفدار چنین دیکتاتوری و استبداد، قاطعیت و تحمیلی هستند و کسی نسبت به آن اعتراضی ندارد (به غیر از متخلفین). بدون چنین استبدادی هیچ سازمان، شرکت، کارخانه و… حتی یک روز دوام نمی آورد. زیرا آیین نامه های اجرایی، آیین نامه های انضباطی و مقررات کاری نیاز به پیاده کردن دقیق دارد تا از بروز فجایع، اختلال در کار و… جلوگیری بعمل بیاورد. برای نمونه برخی از موارد کاری اگر بدون توجه به آیین نامه های مربوطه دنبال نشود، میتواند تلفات و ضررهای هنگفتی به بار بیاورد و…

دیکتاتوری بد: نوعی دیکتاتوری و تحمیل خواسته هایی معقول (ظاهرا) و نامعقول در جهت حفظ منافع فردی و یا جمعی آمر یا آمرین که هدف آنها ایجاد شرایطی است که راحتتر و آسان تر و بدون هر گونه مقاومت و اعتراضی بتوانند به خواسته های منفعت طلبانه، انحصار طلبانه، قدرت طلبانه، بلند پروازانه و… خود برسند. برای مثال، در طول تاریخ و قبل از اینکه انسان به حد رشد فکری خود برسد و سطوح بالاتری از سیستم های مملکت داری مبتنی بر سطح دموکراسی بالاتر مانند «ریاست جمهوری» و «سیستم پارلمانی» را در انواع و اقسام شکل ها و فرمها ابداع کند، سیستم پادشاهی در سرتاسر دنیا و از جمله در ایران حکمرانی نموده و برای حفظ حاکمیت خود و غارت و چپاول مملکت و ارتکاب انواع و اقسام ظلم و ستم ها با کمک نیروهای سرکوبگر خود همواره مردم را زیر یوغ بردگی خود نگه داشته و مردم مجبور بودند دستورات شاهان و سلاطین را بدون هیچ چون و چرایی اجرا کنند، در غیر اینصورت بطور قطع جانشان به خطر می افتاد. در این رابطه همواره زندانها همیشه پر از معترضین و کسانی بود که به هر نحوی در صدد اعتراض برآمده بودند. مردم عادی همواره در فقر و شاهان و سلاطین و نیروهای درباری، حاکم بر جان و مال و ناموس مردم و غرق در عیش و نوش و در ناز و نعمت، تجملات و طلا و جواهر و… طبیعی است اگر این عده نمیخواستند دیکتاتور باشند که نمیتوانستند برای خود از سرمایه ملت تاج و تخت درست کنند و بریز و بپاش های آنچنانی و حرمسرا و… پس هر کجا تشریفاتی و تجملات و اینگونه بریز و بپاش ها بوده، قطعا در کنار آن مردمی غارت زده و بدبخت و گرسنه نیز وجود داشته اند. به عبارت دیگر، ابزار و وسیله غارت ثروت هر ملتی، اعمال دیکتاتوری است که بدون آن نمیتوان به این هدف کثیف رسید. اما در طول تاریخ از میان مردم ستمدیده افرادی آگاه و حق طلب پیدا میشوند که از دیگران آگاه تر و پیشروتر و ظلم ستیزتر هستند. معمولا اینگونه افراد همدیگر را پیدا نموده و به گرد هم جمع شده و گروهی را تشکیل میدهند تا بلکه دست ظالمین را از سلطه بر ملتشان کوتاه کنند. در نتیجه سرکوبگران نیز تشکلات مختلفی تحت عنوان کمیته ضد خرابکاری، ضد اغتشاشگری و… درست میکنند تا بتوانند این انسان های پیشرو و آگاه را از میان بردارند و خطر را از هییت جبار حاکمه دور کنند. در اینجاست که پای شکنجه گران به میان میاید زیرا با دستگیری یک نفر برای آنها لازم است که به هر طریقی فرد دستگیر شده را مجبور کنند بقیه افراد گروه را لو بدهد. برای این منظور نظام ها برای حفظ قدرت و استیلای خود از هیچ کاری دریغ نکرده اند. در این رابطه در طول تاریخ تعداد بیشماری انسان های حق طلب جان خود را از دست داده اند و اذیت و آزارها و تحریم ها و محدودیت های زیادی مشمول خانواده های آنها شده است.

مشخصات عمومی دیکتاتور و نظام دیکتاتوری بد:

    نکته-۱: باید توجه داشت بدون تفکر و اندیشه مترقی و وجود افراد آگاه و کاردان که توده های مردم را از کم و کیف حرکت و هوشیاری کامل در مواجهه با خطرات پیش رو در مورد سیستم مدیریتی جایگزین، به صرف براندازی علیه دیکتاتوری، باعث میشود تا مملکت از چاله به چاه و از چاه به چاه عمیق تر سقوط کند. آنچنانکه تجربه انقلاب بی سابقه سال ۵۷ (به گواه تاریخ که تعداد مردمی که در آن زمان برای مبارزه به کف خیابان‌ها آمدند در حالیکه جمعیت ایران حدود ۳۰ میلیون نفر بود، تکرار پذیر نیست. ایران امروز با جمعیت ۸۵ میلیون نفر…) بخوبی نشان میدهد.

    نکته-۲: کسانی که حداقل به اصول انسانی معتقد هستند هرگز زیر یوغ بردگی هیچ دیکتاتوری نخواهند رفت و آزادی فطری خود را به هیچ قیمتی نمیفروشند و همواره مراقب هستند تا کسی به گردن آنها یوغ بردگی نیندازد.

    ادامه دارد…

    بنیانگذار سازمان صلح طاهری و بنیانگذارعرفان کیهانی حلقه: محمدعلی طاهری
    تورنتو: 1/ مارچ/2023 مصادف ۱۰/اسفند/۱۴۰۱