اساسنامه تشکل‌ها

اساسنامه تشکل‌ها به زودی اعلام می‌شود و داوطلبین می‌توانند با معرفی اعضای هیات مدیره از سازمان صلح کد دریافت کنند.
فعالیت‌های تشکل‌های سازمان صلح مستقل است.