مروری بر فعالیت‌های خارج از ایران
تجمعات مجموعه عرفان کیهانی حلقه بین سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸ (2019-2015) بیرون از ایران
كشور / سال سال ۹۴ سال ۹۵ سال ۹۶ سال ۹۷ سال ۹۸ جمع
کانادا ۴۱ ۷۹ ۴۴ ۲۱ ۰ ۱۸۵
آلمان ۵ ۱۲ ۷ ۴ ۱ ۲۹
فرانسه ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
انگلستان ۱ ۲ ۴ ۱ ۰ ۸
سوئد ۱ ۲ ۵ ۰ ۰ ۸
آمریکا ۱ ۳ ۳ ۲ ۰ ۹
سوئیس ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰
ترکیه ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۲
اتریش ۰ ۱ ۵ ۱ ۰ ۷
استرالیا ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
لهستان ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱
جمع كل ۵۰ ۱۱۱ ۶۹ ۳۰ ۱ ۲۶۱