وحدت

یکی از اهداف سازمان صلح طاهری درک وحدت حاکم برجهان هستی است.
در واقع جهان هستی، یکپارچه بوده و وحدت و یکپارچگی بر آن حاکم است و انسان باید بداند که هیچ جزئی نمی‌تواند بدون وجود سایر اجزاء وجود داشته باشد.
اگر انسان به درک این وحدت برسد، دیگر به وجود هیچ چیزی در جهان هستی، اعتراض نخواهد کرد و به لزوم هر یک از اجزای این مجموعه‌ عظیم پی خواهد برد. او درک خواهد کرد که خلق هیچ مخلوق و پدیده‌ای بیهوده نیست و جزئی‌ترین اجزای عالم نیز در تحقق بزرگترین اهداف خلقت نقش دارند.
در دنیای عرفان، عالم وحدت به عالمی اطلاق می‌گردد که در آن انسان به درک تن واحده بودن جهان هستی می‌رسد. جهانی که همه اجزای آن، تجلیات الهی محسوب می‌شود. هدف از این رویکرد عرفانی، کمک به انسان در راه رسیدن به کمال و صلح پایدار است.
طبق اصول «مکتب عرفان کیهانی حلقه»، فلسفه خلقت انسان، کسب کمال و حرکت از کثرت به وحدت است و این حرکت بر مبنای اختیار او توجیه‌پذیر است و از آنجایی‌ که طرح وحدت و یکپارچگی در هستی، همچون آفرینش جهان هستی هدفمند است و نقشه‌ای عظیم را دنبال می‌کند، بنابراین؛ باید نتیجه‌ای در شأن خلاقیت خالق را عرضه نماید، در نتیجه خلقت جهان هستی نمی‌تواند پوچ و بیهوده باشد.
از همین‌ رو، حرکت از وحدت به کثرت و ایجاد شکاف در جامعه‌ی بشری از هر منظری که در نظر گرفته شود، حرکتی در خلاف جهت کمال انسان محسوب می‌شود.
دنیای معرفت در راستای حرکت از کثرت به وحدت، با درک مقام صالح در جهت گسترش صلح جهانی نسبت دارد که در نتیجه، بشر از طریق ادراک تن‌ واحده، به تجربه‌ نوینی ازمراحل صلح، بی‌تضادی و رضایت از طرح کلی خلقت می‌رسد.
طبق دیدگاه عرفان کیهانی حلقه، هدف غایی از خلقت و حضور انسان در هستی، رسیدن به کمال از طریق «درک وحدت و آشتی با کل» است. بر همین اساس محوریت سازمان صلح طاهری نیز با حرکت به سوی وحدت، در برقراری و گسترش صلح جهانی، رویکردی هدفمند و منسجم را دنبال می‌نماید.

کتاب انسان و معرفت

از مجموعه کتب بنیانگذار عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری