اساسنامه تشکل‌ها
اصول اساسنامه «تشکل‌های زیست محیطی» سازمان صلح طاهری

به نام خدا

این اساسنامه در جهت خدمت به انسان و زمین پایه‌ریزی شده و هدف از آن پیگیری راهبردی و یافتن راهکارهایی است که ضمن آن بتوان در این راستا اقدامات موثری انجام داد.
ماده ۱: محور فعالیت‌
سازمان صلح طاهری، با توجه به تفکر اینتریونیورسالیزم و دیدگاه هستی وطنی، تلاش دارد تا از طریق بازشناسی ارزش‌های فوق و اشاعه آگاهی در تمام سطوح جامعه و ارائه راهکارهای اصولی در جهت بهبود کیفیت زندگی از طریق معرفی کتب، مجلات، مقالات، تهیه فیلم و مستند و دوره‌های آموزشی، زمینه تحقق این امر خطیر را فراهم نماید.
● انجام فعالیت‌ها در جهت تحقق گسترش صلح جهانی و حمایت از حقوق بشر و حفظ محیط زیست برای نجات زمین، منطبق با محور فعالیت (بر طبق اصول مدون عرفان کیهانی حلقه) از طریق سازمان صلح طاهری پیگیری ‌می‌شود.
اصل ۱- ترویج مبانی معرفتی صلح جهانی و همزیستی مسالمت‌آمیز با محیط زیست در جهت پیشرفت همه جانبه و همسو با اهداف زیست محیطی به منظور توسعه پایدار.
اصل ۲- کاربردی نمودن تجارب مطالعاتی درتشکل‌های ذیربط از طریق ساماندهی کارگروه‌های معرفتی و پژوهشی در زمینه تحقق اهداف سازمان صلح طاهری.
اصل ۳- ارائه گسترش تفکر صلح با هستی و درک تن واحده در سایه دیدگاه اینتریونیورسالیزم که از ارکان اصلی این مجموعه می‌باشد.
اصل ۴- اشاعه فعالیت‌های زیست محیطی برای پاکسازی طبیعت در راستای خدمت به محیط زیست که از وظایف انسان بر روی کره خاکی می‌باشد.
اصل ۵- آموزش و تشویق افراد در جهت بالا بردن فرهنگ همزیستی با یکدیگر و محیط زیست، با رویکرد هستی وطنی به منظور فراهم نمودن زمینه اعتلای صلح جهانی.
اصل ۶- ایجاد زمینه آگاهی و ارتقاء دانش کمال و کمک به انسان‌ها برای فهم و درک معنای زندگی در جهت همسویی با یگانه زیست گاه انسان (زمین).
اصل ۷- ارائه مدیریت و تشویق به مشارکت در مراقبت آگاهانه از محیط زیست برای بهبود کیفیت زندگی بدون به خطر انداختن محیط زیست و زندگی نسل‌های آینده.
اصل ۸- راه‌اندازی تشکل و کمپ‌های آموزشی مردم نهاد برای اقدامات موثر در جهت آگاهی از حقوق بشر برای پی بردن به کرامت و شان انسانی، گسترش صلح جهانی و اقدامات موثر در جهت نجات زمین و ارائه راهکارهای اصولی برای دستیابی به تغییرات بنیادی و سیستماتیک متحول کننده جهت ارتقای کیفیت زندگی بشر.
ماده ۲: افراد می‌توانند به دو صورت رسمی و غیر رسمی (بدون اخذ مجوز رسمی) در راستای اهداف سازمان صلح طاهری (حقوق بشر، گسترش صلح جهانی، رویکرد اینتریونیورسالیزم و حفظ محیط زیست) به فعالیت بپردازند. (توضیحات در انتهای متن)
ماده ۳: شرایط عضویت در تشکل‌های سازمان صلح طاهری
عضویت در سازمان صلح طاهری از طریق وب سایت taheripece.org و دریافت کد داوطلبی و صدور کارت عضویت.
تبصره ۱: مواردی که در این اساسنامه با رنگ آبی مشخص شده است (عضویت در سازمان صلح طاهری و فعالیت به شکل رسمی) فعال نمی‌باشند، اما در آینده نزدیک این فعالیت‌ها نیز راه‌اندازی خواهند شد.
تبصره ۲: در حال حاضر تشکل‌های پاکسازی محیط زیست می‌توانند فعالیت‌های خود را آغاز نمایند تا به تدریج سازماندهی سایر فعالیت‌ها امکان‌پذیر گردد.
تشکل‌های محیط زیستی می‌توانند برنامه و گزارش فعالیت‌های خود را از طرق اعلام شده در سایت سازمان صلح طاهری برای ما ارسال نمایید.