مرور کلی بر تاریخچه فعالیت‌های مدنی
حقوق مدنی

گونه‌ای از حقوق هستند که توانایی فرد را با برخورداری از حق آزادی برای مشارکت در زندگی مدنی بدون تبعیض و سرکوب تضمین می‌کند. همه انسا‌ن‌ها دارای حق زندگی و امنیت بر مبنای جنسیت، ملیت، قومیت، گرایش جنسی، آزادی اندیشه، دین و… می‌باشند. هر فردی در حق دفاع از خود، حق آزادی تجمع و انجمن‌ها می‌تواند از حقوق مدنی خود استفاده نماید. به این معنی که دولت‌ها موظف هستند تا این شرایط را برای آحاد جامعه فراهم نمایند. در همین راستا از دهه ۹۰ اعضای مجموعه عرفان کیهانی حلقه برای آقای محمدعلی طاهری و اعتراض به سرکوب و شکنجه آزاداندیشان اقدام به تجمعات مختلفی در سرتاسر دنیا و از جمله ایران کردند هر چند که حق طبیعی استفاده از حقوق مدنی در ایران منجر به دستگیری اعضای این مجموعه و حبس طولانی مدت برخی از این افراد شده است. بخشی از گزارش این تجمعات اعتراضی و مسالمت‌آمیز به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

تجمعات مجموعه عرفان کیهانی حلقه بین سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸ (2019-2015) در جهان