به نام خدا

درخواست آزادی جناب آقای محمد نوریزاد و زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی

بدین‌وسیله از مجامع بین الملل حقوق بشری و عفو بین الملل ضمن درخواست آزادی جناب آقای محمد نوریزاد، خواستار آزادی زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی از زندان‌های ایران بوده و در این رابطه تقاضای اقدام فوری می‌نماید. لازم به توضیح است که در ترمینولوژی به کار گرفته شده توسط اینجانب در شکایات، دفاعیات و خاطرات، تعاریف به کار رفته در مورد زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی که این عده را به اختصار زندانیان (ساع) نامیده ام، عبارتند از:

زندانی سیاسی: کسی که ایدئولوژی سیاسی و عقیدتی و عملکرد نظام هیئت حاکمه را قبول ندارد.

زندانی امنیتی: کسی که موجودیت و امنیت نظام هیئت حاکمه را در عمل به خطر می اندازد.

زندانی عقیدتی: کسی که نظام هیئت حاکمه به هر دلیلی عقاید او را قبول ندارد و عقایدش را برای بقای خود خطرناک تشخیص می‌دهد.

(در نتیجه، این عده همواره تحت تعقیب و حبس، اذیت و آزار قرار گرفته و در نهایت نیروهای امنیتی آن‌ها را در برنامه حذف قانونی، فیزیکی و حذف نامحسوس و شخصیتی قرار می‌دهند).

حذف قانونی: صدور حکم های غیرقانونی بویژه حکم های غیرقانونی اعدام

حذف فیزیکی: ترورهای ساختگی در زندان و…

حذف نامحسوس: ترورهای بیولوژیک، ذهنی، روانی و…

حذف شخصیتی: ترورهای شخصیتی و…

با آرزوی توفیق الهی

بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمدعلی طاهری

رونوشت:

  • کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
  • عفو بین الملل
  • کمیسیون بین المللی آزادی ادیان
اشتراک گذاری این مطلب: