به نام خدا

من همچنان مثل همیشه در روز دهم دی ماه در کنار ملتم هستم. درود بر مردمان ظلم ستیز، آنها که برای رهایی انسان ها از بند اسارت از دست خودکامگان و حکومت طلبان و غارتگران روزگار بدون هیچگونه چشمداشت مبارزه و تلاش میکنند و جز اینکه ملت به حقوق مسلم خود برسند و صاحب ثروت ملی خود بوده و از بردگی سیاسی دست اربابان زر و روز نجات پیدا کند، انتظاری دیگر ندارند.

ای دار و ندار وطنت رفته به تاراج، برخیز
برخیز که مانند تو غارت زده، کس نیست، برخیز

بنیانگذار بنیاد صلح طاهری و مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمدعلی طاهری
29/دسامبر.2022 مصادف با ۹/دی/۱۴۰۱

اشتراک گذاری این مطلب: