به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

روز طبیعت را به همه آنها که طبیعت را پاره‌ای از وجود خود می دانند و هر لحظه را برای آشتی با آن مغتنم می شمارند و امروز را برای چنین حرکت زیبا و با خیر و برکتی اختصاص داده اند، تبریک عرض میکنم.

در این رابطه باید در نظر داشت، طبیعتی را که از نعمت آن برخورداریم در تمامی کیهان یکتا و بی نظیر است. در هیچ کجای این کیهان پهناور که در آن بطور قطع و یقین میلیاردها سیاره وجود دارد، هیچ یک مانند زمین نخواهند بود و چنین طبیعتی در هیچ کجا بافت نمیشود. حتی در تمامی کیهان پرعظمت، یک مشت خاک مانند آن چه را که در این کُره وجود دارد، پیدا نمیشود. این کره خاکی حاصل میلیاردها سال حرکت بی امان و هوشمندانه کیهان بوده که از دل آن چنین شاهکار بی نظیری بیرون آمده که متعاقبا توانسته با پذیرش حیات، موجودی استثنایی و توانمندی همچون انسان را پدیدار کند. موجودی که به غیر از ناطق بودن، این قابلیت را دارد که عشق، وجد، ذوق، شوق، حیرت و تعجب، کمال و معرفت، مهر و محبت، ایثار و فداکاری، شناخت کمی و کیفی، منطق و فلسفه، هویت، معنا، ارزش، اخلاق، تعبیر و تفسیر، استدلال، استنتاج، استقرا، مدیریت، علم و دانش و… را بفهمد. قابلیت هایی که هیچ موجودی در کیهان از آن برخوردار نیست و به همین دلیل عنوان «اشرف مخلوقات» را به خود اختصاص داده است.

امروز را به خود و طبیعت از این منظر نگاه میکنیم که آنچه در پیش چشم ماست و در اختیار داریم، در کیهان یگانه و بی نظیر است و شاهکارهایی غیر قابل تکرار می باشند. از اینرو به چنین آثار هنرمندانه ای ضمن اینکه با نگاه تحسین آمیز می نگریم، در جهت حفظ و نگهداری از آن و اجتناب از تخریب و آلودگی همه جلوه های آن ازخاک گرفته تا آب و هوا کوشیده و آنرا مقدس و محترم می شماریم.

بنابراین امسال را سال تقدس یگانه‌های تک هستی یعنی «سال انسان و زمین» می نامیم.

بنیانگذار سازمان صلح طاهری و بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمد علی طاهری
تورنتو: 02/ آوریل/2023 مصادف با ۱۳/فروردین/۱۴۰۲


My felicitations on Nature Day [the 13th day of Nowruz] to all who deem nature as themselves and welcome every single moment to reconciliate with it and would dedicate this day to such beautiful and blissful move.

It is considerable that the nature gifted to us is unique and unparalleled in the whole cosmos. In the vastness of cosmos where there are certainly billions of other planets, there will be none alike the Earth, and such nature is not to be found elsewhere. Even in all the majestic cosmos, a handful of soil alike the one on this globe cannot be found. This planet has been resulted by billions of years of relentless and intelligent movement of the cosmos, coming out as such an unparalleled masterpiece to subsequently acquire life and make the exceptionally capable being of humankind appear. A creature that, apart from language capability, has the ability to comprehend love, excitement, delight, enthusiasm, astonishment, wonder, spirituality, knowledge, compassion, sacrifice, quantitative and qualitative recognition, logic and philosophy, identity, meaning, value, ethics, interpretation and explanation, reasoning, inference, management, science and more. The capabilities not possessed by any other creatures in the cosmos and therefore bestowing the title of the Noblest Creature [Ashraf Makhloughat] to human being.

Today, we perceive ourselves and nature from this perspective, [knowing] that what is before us and available to us is unique in the cosmos, all unrepeatable masterpieces. Therefore, while looking at such artistic pieces with admiration, we will try to preserve nature from destruction or pollution and protect all its manifestations from soil to climate, seeing all as sacred and respectful.

Accordingly, we name this year after the sanctity of the unique ones of existence, that is the year of “human and earth”.

Mohammad Ali Taheri

Founder of Taheri Peace Organization /Founder of the School of Erfan Keyhani Halgheh

Toronto April 2, 2023