به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

امروزه در عصری زندگی میکنیم که جوانان آن بیش از هر عصر دیگری از امکانات متنوعی برخوردارند. امکاناتی که هر کدام از آنها را گذشتگاه حتی در خواب هم نمی دیدند. شاید فکر میکردند که اگر هر یک از این امکانات را در اختیار داشتند، چه ها که نمیکردند؟ و…

اما جوان امروزی علیرغم بهره مندی از این همه امکانات، بیشتر از همه اعصار و قرون، احساس پوچی میکند و بیشتر از همیشه وقت خود را هدر داده و همواره با کمبود وقت مواجه است. همچنین، نسل جوان بیشتر از گذشتگان، آینده را تیره و تار می بیند و دچار ناامیدی و یاس میشود.

هرچه جلوتر آمدیم شواهد نشان داده که امید به زندگی نیز کاهش قابل ملاحظه ای پیدا کرده و میزان درصد تمایل به خودکشی در بین نسل جوان هم رشد فزاینده ای داشته است.

و…

اینها  همه در حالی است که پیشرفت علم و تکنولوژی و افزایش رفاه و بهداشت و سلامت عمومی و… رشد فراینده ای داشته که نشان میدهد احساس خوشبختی با پبشرفت علم و تکنولوژی نیست. بلکه با ارتقای بینش و نحوه نگاه به زندگی و طرز تلقی از فلسفه بودن و پیدا کردن معنایی برای زندگی و پرداختن به پاسخ سوالات من کیستم از کجا آمده ام و به کجا میروم؟ و خلاصه پرداختن به معرفت گرایی است و ارتقای سطح شناخت کیفی از خود و هستی.

در غیر اینصورت جوانان امروز ما با این وضعیت روحی چه ارمغانی را در نظر دارند برای آیندگان از خود بجای بگذارند تا آنها را به احساس خوشبختی نزدیکتر کنند؟

بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه و سازمان صلح طاهری: محمد علی طاهری
تورنتو: 13/آگوست/2023 مصادف با ۲۲/مرداد/۱۴۰۲

اشتراک گذاری این مطلب: