با سپاس از امضاء پتیشن «سلب تابعیت از نظام جمهوری اسلامی» در جهت دفاع از حقوق حقه ملت ایران.
صبح آزادی نزدیک است

محمدعلی طاهری بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه و سازمان صلح طاهری