پتیشن سلب تابعیت از نظام جمهوری اسلامی

پتیشن سلب تابعیت از نظام جمهوری اسلامی

بدینوسیله سازمان صلح طاهری کمپین سلب تابعیت از نظام جمهوری اسلامی را اعلام می‌نماید تا همه آزاداندیشان در همراهی نمادین با آن عدم مشروعیت این نظام را به نمایش گذارده و به اطلاع محافل ذیربط بین‌المللی برسانند.
سلب تابعیت، اقدامی قانونی با هدف مشروع ندانستن نظام سلطه‌گر و دیکتاتور جمهوری اسلامی می‌باشد که بیانگر قطع امید کامل از برقراری عدالت و قانون در جهت دفاع از حقوق حقه ملت ایران است. این اقدام به معنای ترک تابعیت ایرانی نمی‌باشد. برای نشان دادن اعتراض خود به نظام بی‌منطق جمهوری اسلامی و پیوستن به کمپین سلب تابعیت پتیشن زیر را امضا کنید. نامه‌های امضا شده به نشانه عدم مشروعیت نظام جمهوری اسلامی به سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد.

بدین وسیله سلب تابعیت و وابستگی خود را از نظام بی‌منطق و دیکتاتور جمهوری اسلامی اعلام نموده و عدم مشروعیت این نظام مستبد را در جهت دفاع از حقوق حقه ملت ایران فریاد می‌زنم.

لطفا نام و نام‌خانوادگی خود را به انگلیسی وارد کنید