به نام خدا

در این لحظات حساس ضمن حمایت از جنبش آزادی بخش مردمی، دوش به دوش این ملت ستمدیده قرار داریم و از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.

صبح آزادی ملت نزدیک است.

تورنتو: ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۲ مصادف با ۲مهر ۱۴۰۱

• محمدعلی طاهری
• بنیادصلح طاهری

اشتراک گذاری این مطلب: