به نام خدا

بدینوسیله صدور حکم اعدام برای تعدادی از شرکت کنندگان در تجمعات اعتراضی اخیر را قویا محکوم می‌کنیم. عده ای که جرم آنها صرفا مبارزه با ظالمین و مفسدین زمانه و همچنین ایستادگی شجاعانه در مقابل ضرب و شتم و سرکوب مامورین به اصطلاح ضد اغتشاش بوده است. این اولین بار در تاریخ معاصر است که یک نظام حکومتی برای شرکت کنندگان در تجمعات اعتراضی حکم اعدام صادر میکند. این عمل سفاکانه از این روی انجام شده تا بلکه با ایجاد رعب و وحشت، مردم را وادار به سکوت نموده و مدت دیگری نیز براین مردم زجر کشیده حکومت راند.

از اینرو، از همه انسان های آزاده این مرز و بوم و سایر ملل و همه محافل حقوق بشری و ذیربط بین المللی در خواست میشود نسبت به جلوگیری از این جنایت ضد بشری اقدامات لازم را بعمل آورند. اسامی این مبارزین عبارتند از:

  • محمد قباد لو
  • سامان صیدی
  • محسن رضازاده قراقلو
  • سعید شیرازی
  • محمد بروغنی
  • ابوالفضل مهری حسین حاجی لو
  • منوچهر مهمان نواز

بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه و سازمان صلح طاهری
محمد علی طاهری

مونیخ: 03/نوامبر/2022 مصادف با ۱۲/آبان/۱۴۰۱

اشتراک گذاری این مطلب: