به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

در ادامه توضیحات گذشته، در اینجا پاره ای دیگر از مسایل در خصوص نحوۀ نگاه مکتب عرفان کیهانی حلقه نسبت به سیاست و امور کشورداری را بیان نموده و مواردی از آن را شفاف و موضع خود را در اینمورد نیز برای همراهان مجموعه تبیین و روشن کنم:

علت صدور مانیفست (اعلامیه) رنسانس چیست و چرا در این شرایط از عبارت رنسانس ایران آزاد استفاده می گردد؟

تجربه تاریخ معاصر نشان داده، هر زمان مردم دست به قیام یا انقلاب زده اند، بازهم سیاسیون فرصت طلب توانسته اند با انواع حیله ها و خدعه و نیرنگ ها بازهم سوار بر موج جنبش مردم شده و آنرا به نفع خود مصادره کنند. از اینرو، لازم است به دنبال راهکارهایی بود تا تضمین بیشتری برای آینده جنبش‌ها و حرکت‌ مردمی و جنبش ملت ایران در پی داشته باشد. بطوری که سقوط این دیکتاتوری منجر به ظهور دیکتاتوری جدیدی نشود.

تا کنون انسان در هیچ کجا نتوانسته سیستمی را برای اداره مملکت به کار بگیرد که منجر به ظهور نوعی دیکتاتوری و سوءاستفاده نشود و ملت بطور کامل حاکم بر سرنوشت خود باشد. همواره بازهم مردمی که به دنبال لقمه نانی از یکطرف و اکثر سیاستمداران در ناز و نعمت و امکانات چپاول شده دیکتاتوری‌هایی تحت عنوان پارلمانی، جمهوری… و… از طرف دیگر مشاهده میشود. درواقع، هیچیک از این سیستم‌ها نتوانسته در نهایت حافظ منافع مردم باشد و در جهت فقرزدایی، بی خانمانی و… همچنین حاکم شدن مردم بر سرنوشت خود گام های موثری بردارد. همواره، سیاستمداران در ابتدای انتخابات برای روی کارآمدن به مردم التماس کرده و قول و وعده و نوید خدمت  به مردم داده‌اند. اما پس از موفقیت در انتخابات و گرفتن رای مردم و سوار شدن بر خر مراد، همان مردمی  که با رای آنها بالا رفته را دیگر به حساب نیاورده و برایشان ارزشی قائل نمیشوند. متعاقبا با غارت بیت المال آنان را از حقوق حقه خود محروم و ناکام گذاشته اند و ثروت های ملی را به یغما برده و هرکه را نیز سد راهشان شده به قتل رسانیده اند و آنها را به عنوان عوامل بیگانه و خرابکار و… مورد شکنجه و اذیت و آزار(برای افشای نام سایر مخالفین و لودادن اطلاعات مربوط به گروه های روشنفکر و پیشرو و…) قرار داده اند.

خلاصه اینکه در وادی سیاست نمیتوان و نباید به هیچکسی اعتماد کرد. باید مطمئن بود که همه وعده و نویدها، دروغ و صرفا عوام فریبی هستند. بنابراین، لازم است تا سیستمی مطمئن طراحی شود که بجای تکیه بر افراد، از سیستم مدیریتی مبتنی بر کار جمعی (تیم ورک)بهره ببرد. بطوریکه سیستم مدیریتی از «فرد محوری» به «جمع محوری» تبدیل شود و به جای اینکه یک فرد تصمیم گیرنده و صاحب امضای طلایی باشد کار از طریق تیم ورک و کارهای هییتی کاملا تخصصی جلو برود (آن هم با نظارت معتمدین و منتخبین ملت که معتمد بودنشان بر تخصصشان ارجحیت دارد و صاحب امضای شخصی هم نیستند).

پس در حقیقت، کشور عزیزمان ایران نیاز به یک چارچوب فکری دارد که بتواند همه ذهنیات گذشته را شخم زده و از نو، ساختاری زیربنایی را تعریف نماید که بر اساس آن ملت سالاری حاکم شده و ضمن اینکه جلوی ظهور دیکتاتوری جدیدی در حال حاضر را بگیرد، بنحوی کار تیمی اداره امور مملکت برنامه ریزی شود که از انحراف مدیران اجرایی متخصص کشور در سطوح مختلف نیز بتوان بصورتی سیستماتیک جلوگیری کرد. این مانیفست(اعلامیه)را به دلیل ارائه  چنین اندیشه و نگرش بنیادین را «رنسانس» نامگذاری نموده ام. در ضمن این راه متحولانه میتواند شروعی برای نجات از برده گی سیاسی نیز باشد تا بلکه ایران الگویی در این مورد برای همه انسانها  و سرآغازی برای تکمیل و پیاده کردن «حقوق بشر کامل» باشد. به چنین ایرانی در این مانیفست که توانسته خود را از یوغ اشخاص و گروه های سلطه گر نجات دهد، «ایران آزاد» میگوییم. در نتیجه، این دکترین مترقی با نام مانیفست(اعلامیه) رنسانس ایران آزاد معرفی میشود.

در این رابطه، برای فهم جایگاه رنسانس نسبت به سایر حرکت ها، نرده بان زیر ارائه شده که به هنگام خیزش‌ها و جنبش‌ها و حرکت‌های رهایبخش پیش روی انسان قرار دارد که نشان دهنده سطح و سطوح فکری و بینشی و میزان ارتقای آن جامعه در پذیرش رشد و ترقی و یافتن کرامت خود است. این دیگر به سطح فکر مردم بستگی دارد که نگذارد ارزش و منزلتش ، بازیچه دست مشتی سیاست باز دنیاپرست نشود. سیاست بازانی که بخاطر تجملات خود و فراهم شدن اسباب عیش و نوششان و…، براحتی یک ملت را بازیچه امیال و هوس‌های خود میکنند و…

بر روی نمودار پلکانی زیر، جایگاه همه حرکت‌های اجتماعی و میزان ارزشمندی آنها در دستیابی به حقوق بشر و منزلت انسانی نشان داده شده است:

ادامه دارد…

بنیانگذارعرفان کیهانی حلقه و سازمان صلح طاهری: محمدعلی طاهری
تورنتو: 25/ فوریه/2023 مصادف ۶/اسفند/۱۴۰۱

اشتراک گذاری این مطلب: