به نام خدا

موضوع: اصول پیشنهادی برای الحاق به اعلامیه جهانی حقوق بشر

اصل-1: نفی هرگونه بردگی و برده داری اعم از سنتی، سیاسی و مدرن

همه انسان ها از آزادی فطری و از استقلال وجودی برخوردارند و دارای شان و منزلت و کرامت انسانی هستند. از این نظر هیچ کسی بر دیگری رجحان و برتری ندارد. همچنین هیچ عامل دیگری نباید بر آزادی فطری انسان تاثیر منفی گذاشته و بردگی را به هر نحو و به هر شکلی به وی تحمیل نماید.

از اینرو، همه انسان ها حق دارند آزادی فطری و کرامت ذاتی خود را حفظ نموده و تحت هیچیک از انواع بردگی قرار نگیرند. در این رابطه سیاست و مدیریت کلان اداره ملل نباید به گونه ای باشد که انسان ها برای گذران زندگی مادی، عزت نفس خود را از دست داده و مجبور به زیر پاگذاشتن این کرامت و منزلت شوند.

بنابراین، ضمن مذموم دانستن نفس بردگی، هر عاملی را نیز که بخواهد انسان را به بردگی وادارد و یا در آینده به آن سوق دهد، اعم از عامل انسانی، عامل تکنولوژیکی و… مردود شناخته شده و لازم است تحت کنترل و نظارت محافل حقوق بشری قرار بگیرد و برای رفع و یا جلوگیری از رخداد آن همه سعی و تلاش خود را به کار گیرند.

در این راستا، همه انسان های آزاداندیش و گروه ها و محافل طرفدار آزادی و کرامت انسانی نیز شایسته است که برای آگاهی بخشی در این مورد نسبت به این حق مسلم انسان‌ها، همه توان خود را به کار گیرند.

از طرف دیگر، با توجه به اینکه در چند سال آینده انسان به دوران برده داری مدرن وارد شده و در این مرحله دیگر اسم و مشخصات افراد مهم نخواهد بود و صرفا تبدیل به یک اینترنشنال کد میشود و مانند یک شبه ربات و… در آن صورت دیگر چیزهایی مانند کارت شناسایی، سند مالکیت، پول اسکناس، کارت بانکی و… لازم نخواهد بود. همچنین در این رابطه زندگی خصوصی مفهوم خود را از دست می دهد و همه ابعاد مختلف زندگی انسان تحت شعاع هوش مصنوعی قرار خواهد گرفت و مالکیت و نحوه استفاده او از امکانات زندگی شخصی نیز تحت سیطره چنین هوشی قرار میگیرد. در نتیجه، اداره کنندگان این نوع تکنولوژی‌ها و… قادر خواهند بود سایرین را به عنوان نوعی برده در اختیار بگیرند. در این مورد هرگونه اعتراضی هم باعث حذف معترضین از شبکه مجازی زندگی خواهد شد که در اینصورت کد بین المللی آنها سوخته و در نتیجه از آن پس دیگر قادر به استفاده از هیچ امکانی نخواهند بود و دچار مرگ مجازی میشوند و…

بنابراین، لازم است از هم اکنون تدابیری اندیشه شود که چنین اتفاق وحشتناکی رخ ندهد و یا به هر نحوی تحت کنترل کمیساریای عالی حقوق بشر قرار بگیرد.

ادامه دارد…

بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه و سازمان صلح طاهری: محمد علی طاهری
تورنتو: 3/می/2023 مصادف با ۱۳/اردیبهشت/۱۴۰۲

اشتراک گذاری این مطلب: