به نام خدا

درخواست آزادی زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی

بدین‌وسیله از مجامع بین‌الملل حقوق بشری و عفو بین‌الملل در جهت آزادی زندانیان سیاسی،‌ امنیتی‌ و‌ عقیدتی‌ از‌ زندان‌های‌ ایران‌ که‌ به ‌واسطه شیوع‌ کرونا‌ در‌ معرض‌ بیماری‌ و‌ تلفات‌ ناشی از‌ آن‌ قرار‌ دارند،‌ تقاضای‌ اقدام‌ فوری‌ می‌نماید. همچنین،‌ از‌ عموم‌ مردم‌ آزاداندیش‌ دعوت‌ به‌ مشارکت‌ و‌ همکاری‌ در‌ کلیه‌ اقدامات‌ بشردوستانه‌ در‌ این رابطه‌ از‌ جمله‌ شرکت‌ در‌ طوفان‌های‌ توئیتری‌ و… را‌ دارم.

لازم به توضیح است که در ترمینولوژی به‌کار گرفته شده توسط اینجانب در شکایات، دفاعیات و خاطرات، تعاریف به‌کار رفته در مورد زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی که این عده را به اختصار زندانیان (ساع) نامیده‌ام، عبارتند از:

زندانی سیاسی: کسی که ایدئولوژی سیاسی و عقیدتی و عملکرد نظام هیئت حاکمه را قبول ندارد.

زندانی امنیتی: کسی که موجودیت و امنیت نظام هیئت حاکمه را در عمل به خطر می‌اندازد.

زندانی عقیدتی: کسی که نظام هیئت حاکمه به هر دلیلی عقاید او را قبول ندارد و عقایدش را برای بقای خود خطرناک تشخیص می‌دهد.

(در نتیجه، این عده تحت تعقیب و حبس، اذیت و آزار قرار گرفته و در نهایت آن‌ها را در برنامه حذف قرار می‌دهد.)

با آرزوی توفیق الهی

محمد علی طاهری

رونوشت:

  • کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
  • عفو بین‌الملل
  • کمیسیون بین المللی آزادی ادیان
اشتراک گذاری این مطلب: