به نام خدا

بدین‌وسیله روز جهانی مبارزه با «شکنجه (سفید و سیاه)» را پاس می‌دارم و از همه آزاد‌اندیشان و طرفداران راستین حقوق بشر دعوت می‌کنم تا با همه توان خود، این اقدام رذیلانه را محکوم نموده و برای آزادی زندانیان (سیاسی- امنیتی و عقیدتی) از چنگال شکنجه‌گران نهایت مجاهدت خود را به عمل آورده و به هر نحو ممکن با این اقدام ضد بشری مبارزه نمایند.

لازم به توضیح است که در ترمینولوژی به‌کار گرفته شده توسط اینجانب در شکایات، دفاعیات و خاطرات، تعاریف به‌کار رفته در مورد زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی که این عده را به اختصار زندانیان (ساع) نامیده‌ام، عبارتند از:

زندانی سیاسی: کسی که ایدئولوژی سیاسی و عقیدتی و عملکرد نظام هیئت حاکمه را قبول ندارد.

زندانی امنیتی: کسی که موجودیت و امنیت نظام هیئت حاکمه را در عمل به خطر می‌اندازد.

زندانی عقیدتی: کسی که نظام هیئت حاکمه به هر دلیلی عقاید او را قبول ندارد و عقایدش را برای بقای خود خطرناک تشخیص می‌دهد.

(در نتیجه، این عده تحت تعقیب و حبس، اذیت و آزار و شکنجه قرار گرفته و در نهایت به طرق گوناگون در برنامه حذف قرار می‌گیرند.)

شکنجه سفید: شکنجه‌های ذهنی- روانی

شکنجه سیاه: شکنجه‌های جسمی

با آرزوی نجات بشریت

محمد علی طاهری

اشتراک گذاری این مطلب: