#روز_عدالت_اجتماعی را پاس می‌داریم و به همه حق‌طلبان، پیشگامان و پیشاهنگان در زمینه گسترش عدالت در همه جوامع بشری در سرتاسر جهان، بویژه هموطنان عزیزم، بواسطه داشتن فکر مترقی و پیشگامانه و… تبریک عرض می‌کنیم. به آنان که برای برقراری عدالت اجتماعی با ظالمین و غارتگران پیکار میکنند، به آنان که با قلم، رهایی درد را به چشم جهانیان، پدیدار می‌کنند. به آنان که بی امان، در این رزم با خونشان، پیوسته پیگیر و جانفشان، نوید رشد انسان را سر می‌دهند.

اطلاعیه کامل:

روز جهانی عدالت اجتماعی ۲۰۲۴ / ما طاهری (mataheri.com)

#سازمان_صلح_طاهری

اشتراک گذاری این مطلب